Pravidla pro MČR

Platí pro r. 2023

Všeobecné požadavky

Pořadatel Mistrovství České republiky (dále jen MČR) musí Mistrovství vypsat ve všech soutěžních kategoriích, které obsahují tato pravidla, a to minimálně tři měsíce před jejím konáním.

Uzávěrka přihlášek MČR musí být stanovena v propozicích minimálně 2 týdny před datem konání MČR

Je dovoleno pořádat odděleně MČR pro volné a RC kategorie, a to i jiným pořadatelem, na jiném místě a v jiném datu.

V kterékoliv kategorii se může soutěžící zúčastnit maximálně s dvěma modely, ale jen pokud se nejedná o modely stejné předlohy. V tom případě ale jen jeden z modelů každého soutěžícího může získat udělovanou cenu v příslušné soutěžní kategorii, nebo bodové hodnocení pro celkové vyhodnocení Mistrovství. Pro celkové hodnocení Mistrovství se přidělí tří body za každé první místo, dva body za každé druhé místo a jeden bod za každé třetí místo. V konečné výsledkové listině musí být uvedeny všechny modely, které se soutěže zúčastnily, bez ohledu na počet absolvovaných letů a dosáhnuté umístění.

Před zahájením soutěžního létání ředitel soutěže (contest director = CD) uspořádá brífink – instruktáž pro piloty v českém jazyce, nebo i v jiných jazycích. Přitom uvede kategorie, které se budou ten den létat, časové úseky ve kterých se můžou konat soutěžní lety a předběžný termín rozlétání (pro případ dosažení stejných výsledků, které neumožní určit vítěze). Stanoví místo pro start modelů,  pravidla bezpečnosti a případné další informace (např. o způsobu hledání modelů které ulétly nebo přistály mimo prostor vymezený pro přistání). V průběhu brífinku ředitel soutěže (CD) odpoví na případné otázky soutěžících.

Na zjišťování přítomnosti termických proudů jsou povolené jen tyče pevně spojené se zemí s mylarovým či jiným vhodným páskem. V modelech se nesmí použít termické indikátory, a to žádného typu. Porušení tohoto pravidla se trestá diskvalifikací soutěžícího.

B. Všeobecná soutěžní pravidla

Soutěžící je zodpovědný za dodržování všech soutěžních pravidel. Musí dodržovat pravidla všech soutěžních kategorií, ve kterých soutěží. Toto stvrzuje svým podpisem na oficiální přihlášce do soutěže. Zároveň závazně prohlašuje, že ovládá všechny soutěžní pravidla a bude je dodržovat.

Soutěžící smí mít jednoho pomocníka, který může používat dalekohled.

Soutěžní létání může být létáno buď na kola nebo libovolně v předem určeném časovém omezení.

Soutěžící  může zahájit soutěžní let pokud:

1.  Má k dispozici jiného soutěžícího anebo oficiálního časoměřiče pro měření letu.

2.  Časoměřič má k dispozici digitální stopky a startovní kartu soutěžícího.

4.  Všechny předchozí lety zaznamenané na kartě již byly oficiálně nahlášeny.

Výsledný čas se zaznamenává jen v celých sekundách, nedokončené sekundy se do letového času nezapočítávají.

Pořadatelé jsou povinni dodržovat tyto postupy, pravidla a požadavky tak jak byli schválené. Ve výjimečných situacích může ředitel soutěže (CD) zkrátit dobu chodu motoru, měřená maxima „čas soutěžního letu“ a/nebo počet soutěžních letů a to tak, aby byly zajištěny přibližně vhodné soutěžní podmínky. Toto se uplatňuje v případě zhoršení počasí, kdy:

> rychlost větru přesahuje 6 m/s, tj. 21,56 km/hod,

> smráká se,

> je omezená viditelnost (snížená viditelnost – mlha),

> nastávají další zvláštní okolnosti.

C. Speciální soutěžní postupy

V zájmu posílení dodržování soutěžních pravidel, může ředitel soutěže (CD) kdykoliv a bez předcházejícího upozornění uložit pořadatelům sledování času motorového chodu, letového času modelu, kontrolu dodržení předepsaného zatížení křídla či hmotnosti modelu, pravidly předepsaných specifikací pro motory . Pořadatel o kontrolách udělá záznam v oficiální startovní kartě a všechny záznamy potvrdí podpisem.

Protest musí být podáván písemné formě v českém jazyce, s vkladem 300 Kč v hotovosti. Vklad se vrací jen v případě uznání protestu, v případě zamítnutí protestu organizátoři vklad nevrací. Protest musí obsahovat konkrétní pravidlo nebo postup, které mají být posuzované porotou. Porota a ředitel soutěže (CD) před vydáním rozhodnutí vyslechne obě strany sporu.

V   O   L   N É    M   O   D   E   L Y


Všeobecné požadavky pro volné modely

V soutěži mohou startovat modely, jejichž předlohy byly navrženy před rokem 1960. Model musí být postaven v měřítku 1:1 se zachováním tvarové shodnosti a dodržením uspořádání vnitřní konstrukce podle originální dokumentace (nebo její kopie) včetně zachování původních profilů nosných ploch a průřezu trupu. . Jednokolový podvozek použitý na originálním modelu může být nahrazen dvoukolovým, ale ne naopak.

Za účelem prokázání věrnosti (shodnosti) s originální konstrukcí, může být od soutěžícího požadované, aby předložil plán modelu a/nebo fotografii, které byli uznané organizací SAM jako historické. Organizátoři soutěže můžou kdykoliv přeměřit rozměry, zvážit soutěžní modely a porovnat je s výkresovou dokumentací, aby se ujistili o dodržování těchto pravidel.

Rok, kdy byl model originálně zkonstruovaný, jméno modelu a jméno konstruktéra modelu musí být uvedené na povrchu modelu.

Použití moderních materiálů, jako jsou uhlíková, skelná nebo kevlarová vlákna a podobné materiály v konstrukci modelu nebo pro jeho zesílení je zakázané. Na stavbu modelu se můžou použít jen takové materiály, které byly nebo mohly být použité v době vzniku modelu. Výjimkou jsou potahové materiály a materiály na kryty (kapotáže) motoru.

U volných modelů je povoleno:

> Upravit ocasní plochy pro použití jakéhokoliv druhu determalizátoru, i když jej původní model neměl.

> Použití ovládací klapky na směrovce bezmotorového modelu ovládané od vlečného háčku.

> Je možno zhotovit odnímací ocasní plochy, křídla, podvozek a dělená křídla, i když je původní model neměl.

Pravidla jednotlivých kategorií:

AV- větroně

Vzlet modelu pomocí vlečné šňůry 50 m dlouhé, která musí být opatřena závěsným kroužkem a dobře viditelným praporkem. Model vleká soutěžící. V případě jeho zdravotní indispozice je povolen vlek jeho pomocníkem. Měření soutěžního letu větroně se zahajuje uvolněním vlečné šňůry a měření je ukončeno prvním dotykem modelu se zemí nebo předmětem, který zastaví let modelu.

Soutěžící absolvuje 3 soutěžní lety. Na každý let jsou povoleny 2 pokusy. Při 1. pokusu a času pod 20 s je nárok na opravu. Následující oprava se měří i pokud je pod 20 s.

Pro konečné hodnocení se sčítají časy ze všech 3 platných letů.

AV-1   Maximální rozpětí 1 270 mm v rozvinutém stavu. Letové maximum 90 s

AV-2   Celková nosná plocha 34 dm2. Letové maximum 120 s

AV-3   Celková nosná plocha do 150 dm2. Letové maximum 150 s

Bezmotorové modely speciálních konstrukcí (samokřídla, kachny, atd.) se zařadí do příslušných kategorii dle specifikace (rozpětí nebo plochy). Ulétnutý čas se násobí koeficientem 1,5 (tj. 50 s x 1,5 = 75 se zapíše do startovní karty nebo tabule).

BV- modely na gumový pohon

Vzlet modelu pomocí gumového svazku. Délka a průřez svazku musí odpovídat buď původnímu modelu nebo může být menší.

Použitá vrtule musí být stejného průměru, jako měl původní model. Je povoleno provést konverzi sklopné vrtule na pevnou, nikoliv ale naopak.

Měření času modelu na gumu je zahájeno opuštěním ruky a pokračuje, dokud se model poprvé nedotkne země nebo předmětu spojeného se zemí, který ukončí jeho let.

Soutěžící absolvuje 3 soutěžní lety. Na každý let jsou povoleny 2 pokusy. Při 1. pokusu a času pod 20 s je nárok na opravu. Následující oprava se měří i pokud je pod 20 s.

Pro konečné hodnocení se sčítají časy ze všech 3 platných letů.

BV-1       Modely s pevnou vrtulí bez omezení rozpětí křídla.  Letové maximum  90 s

BV-2       Modely se sklopnou vrtulí bez omezení rozpětí křídla . Letové maximum 120 s

BV-min   Modely maket s gumovým pohonem. Letové maximum 60 s

CV-motorové modely na spalovací motor

Modely se spalovacími motory. Vrtule musí být dvoulistá, nesklopná a nekovová.

DOBA CHODU MOTORU – Kategorie, druh motoru, zapalování a doba chodu

MOTORY:

> do konce roku 1950 a jejich repliky:

  *   jiskřivá svíčka 30 s

  *   diesel a žhavící svíčka 20 s

> od roku 1951 do konce roku 1960 a jejich repliky:

  *   15 s

> po roce 1960 : 10 s – pouze s kluzným uložením

Zdvihový objem motoru dle původní dokumentace nebo menší.

VZLETY – Modely se spalovacími motory vzlétají z ruky.

Motor si nahazuje soutěžící. Model vypouští soutěžící. V případě zdravotního omezení může pořadatel povolit výjimku a motor může nahodit pomocník.

TRVÁNÍ LETU – měřené maximum: 150 sec

POKUS A PLATNÝ LET – Měření času motorového modelu je zahájeno opuštěním ruky a pokračuje, dokud se model poprvé nedotkne země nebo předmětu spojeného se zemí, který ukončí jeho let.

Soutěžící absolvuje 3 soutěžní lety. Na každý let jsou povoleny 2 pokusy.Za pokus se počítá let kratší než 20 sec, nebo překročený limit doby chodu motoru.  Při opakovaném pokusu a času pod 20 sec jde o platný let, pokud nedojde k překročení limitu doby chodu motoru, kde se let hodnotí „nula„ body.

Pro konečné hodnocení se sčítají časy ze všech 3 platných letů.

Rozlétávání (FLYOFF)

V případě dosažení stejných výsledků se pořadí soutěžících stanoví rozletem, s výjimkou toho že by všichni účastníci rozletu jednomyslně souhlasili s jiným způsobem stanovení pořadí (například házením mince nebo losováním). Ředitel soutěže vyhlásí rozlet po skončení soutěžního létání.

Přesný čas rozlétávání musí být oznámen jeho účastníkům nejméně půl hodiny před jeho začátkem a opakovaně čtvrt hodiny před jeho začátkem.

Každý soutěžící má k dispozici jednoho přiděleného časoměřiče, který kromě měření celkové doby letu také odpočítává čas chodu motoru, nebo dobu pro jeho zastavení.

Časy pro rozlet se u všech kategorií zvyšují o 60 s. Pokud se nerozhodne o vítězi v 1. rozletu, následují další vždy se zvýšením předešlého času o 60 s,až do konečného vyřešení.

Ostatní pravidla zůstávají pro danou kategorii beze změny.

Zpracoval: Ing. Jaroslav Drnec